Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kiến thức kinh doanh / Quy trình thanh toán tiền lương

Quy trình tiền lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận vào thẻ chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

- Bước 1: Bộ phận chấm công thực hiện việc chấm công hàng ngày cho nhân viên, cuối tháng chuyển cho Kế toán tiền lương.
 

- Bước 2: Kế toán tiền lương tập hợp Bảng chấn công và các chứng từ liên quan.
 

- Bước 3: Căn cứ vào Bảng chấm công, Kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương, thưởng và các khoản phải nộp và chuyển cho Kế toán trưởng.
 

- Bước 4: Kế toán trưởng kiểm tra Bảng lương:
+ Nếu đồng ý: chuyển cho Giám đốc xét duyệt và ký (bước 5).
+ Nếu không đồng ý: chuyển trả lại cho Kế toán tiền lương.
 

- Bước 5: Giám đốc xem xét, duyệt và ký vào Bảng lương sau đó chuyển lại cho Kế toán trưởng.
 

- Bước 6: Kế toán trưởng nhận Bảng lương từ Giám đốc và chuyển lại cho Kế toán tiền lương.
 

- Bước 7: Căn cứ vào Bảng lương đã được ký duyệt, Kế toán tiền lương trả lương cho nhân viên.
 

- Bước 8: Nhân viên nhận lương và ký nhận.